Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Informace ke kotlíkovým dotacím

Informace ke kotlíkovým dotacímDatum konání:
4.4.2022
Datum ukončení:
30.6.2022

Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022.
Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně kotle, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a prokáže, že splňuje podmínku nízkopříjmové domácnosti.
Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným doložením listinné verze žádosti vč. příloh na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje. Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod na vyplnění a podání žádosti.
Doklady, které budou žadatelé předkládat v listinné podobě:
 formulář žádosti o podporu,
 doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti příp. výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti,
 souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti, pokud není žadatel jediným jejím vlastníkem (formulář souhlasu bude zveřejněn spolu s výzvou),
 další doklady stanovené ve výzvě.
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
 plynový kondenzační kotel* – max. limit 100 000 Kč,
 kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč,
 tepelné čerpadlo – max. limit 180 000 Kč.
*Úhrada způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů je prozatím garantována pouze v případě, že výměna již byla zrealizována, případně byla vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022.
Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií na SVT - Seznam výrobků a technologií (sfzp.cz).
Způsobilé budou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání, na projektovou dokumentaci.
Prokazování splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti
1. Výše příjmů domácnosti žadatele se nemusí prokazovat v následujících případech:
 Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
 Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let.
 Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
2. Výše příjmů domácnosti žadatele se musí prokazovat v těchto případech:
 Domácnost je tvořena kromě osob uvedených v bodě 1 i dalšími osobami.
 Domácnost je tvořena osobami neuvedenými v bodě 1.
V těchto případech musí platit, že průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek:
 Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, poskytne čestné prohlášení a příjem této osoby se do příjmu domácnosti započítávat nebude. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.
 Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.
 Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let, kteří studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.
Zájemcům o uvedenou kotlíkovou dotaci poskytneme konzultace telefonické i formou e-mailu.
Telefonické konzultace poskytujeme v časech:
pondělí, středa 8 – 16 h
úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 h
Kontakty pro individuální konzultace:
Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489
Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340
Bc. Lenka Vondrová, email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644
Bc. Petra Koblížková, email: petra.koblizkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 265
Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643
Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647
Kotlíkové dotace pro ostatní zájemce, kteří nespadají do skupiny žadatelů pro nízkopříjmové domácnosti:

 

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacn